കടലുണ്ടിയിൽ പ്രകൃതി സ‍ഞ്ചാരപാത പൂർത്തിയാകുന്നു

കടലുണ്ടി: പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കടലുണ്ടിയിൽ ഒരുക്കുന്ന പ്രകൃതി സഞ്ചാര പാതയുടെ (നേച്ചർ വോക്ക്‌ വേ) ആദ്യഘട്ടം പണി പൂർത്തിയാകുന്നു.

പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ കമ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ഓഫിസ് പരിസരം മുതൽ എഴുപത് മീറ്ററിലാണ് പുഴയോരത്ത് പാത നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇരുവശത്തും കരിങ്കൽ ഭിത്തി കെട്ടി ബലപ്പെടുത്തിയ പാതയിൽ പൂട്ടുകട്ട പാകി കൈവരി സ്ഥാപിക്കലാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്.

നിർമാണ പ്രവൃത്തി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. കമ്യൂണിറ്റി റിസർവ് മുതൽ കടലുണ്ടിക്കടവ് പാലം വരെ 1.10 കിലോ മീറ്ററിൽ കടലുണ്ടിപ്പുഴയോരത്താണ് നടപ്പാത നിർമിക്കുന്നത്.

ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പഞ്ചായത്ത് ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പാക്കുന്ന ടൂറിസം വികസന പദ്ധതിയിലുള്ള പാത പൂർത്തീകരണത്തിനു മൂന്ന് കോടി രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണക്ക്.

സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നിന്നു ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കി നാച്വർ വോക്ക്‌ വേ ഒരുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശ്യം.

ജലവിഭവ വകുപ്പ് ഫണ്ടിൽ പുഴയോരം അരികുഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാനും കണ്ടലുകൾ നട്ടുവളർത്തി തീരദേശത്തെ പ്രകൃതിരമണീയമാക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.

നേരത്തെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുന്നം തിരുത്തി റോഡ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നു കമ്യൂണിറ്റി റിസർവ് ഓഫിസ് വരെ ഓട നിർമിച്ചു റോഡ് മണ്ണിട്ടുയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇവിടെ പൂട്ടുകട്ട പാകുന്നതിനു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി ടെൻ‍ഡർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

കൂടാതെ നേച്ചർ വോക്ക്‌ വേയ്ക്കു ഒപ്പം കണ്ടൽക്കാടുകളും പക്ഷി സങ്കേതവുമുൾപ്പെടുന്ന കമ്യൂണിറ്റി റിസർവ്, ചാലിയം പുലിമുട്ട് ബീച്ച്, വാക്കടവ് ബീച്ച് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി ടൂറിസം ഐലൻഡ് പദ്ധതിക്കു രൂപരേഖ തയാറാക്കി ടൂറിസം വകുപ്പിനു സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി.കെ.അജയകുമാർ പറഞ്ഞു.