കാര്‍ഷിക യന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം- അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കേന്ദ്രപദ്ധതിയായ എസ്.എം.എ.എം-കാര്‍ഷിക യന്ത്രവല്‍ക്കരണ സബ്മിഷന് കീഴില്‍ കാര്‍ഷിക യന്ത്രങ്ങളും സേവനങ്ങളും നല്‍കുന്ന ഫാം മെഷിനറി ബാങ്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും  വിവിധതരം കാര്‍ഷിക യന്ത്രങ്ങള്‍ സ്വന്തമായി വാങ്ങുന്നതിനും ധനസഹായം നല്‍കും.
പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി കര്‍ഷകര്‍, കാര്‍ഷിക സേവനസംഘങ്ങള്‍, കൃഷി മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്വയം സഹായസംഘങ്ങള്‍, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, കര്‍ഷകതൊഴിലാളി സംഘടനകള്‍, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, എസ്.സി/എസ്.റ്റി സൊസൈറ്റി തുടങ്ങയവരില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 40 മുതല്‍ 80 ശതമാനം വരെ നിരക്കില്‍ പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപയാണ് സബ്‌സിഡിയായി ലഭിക്കുക.
ധനസഹായത്തിന് അര്‍ഹമായ കൃഷിയന്ത്രങ്ങള്‍, സബ്‌സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ കൃഷി  ഭവനുകള്‍, ബ്ലോക്കുതല കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസുകള്‍, കോഴിക്കോട് കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസ്, ജില്ലാതല പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ കൃഷി ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കും.  വാങ്ങാനുദ്ദേശിക്കുന്ന യന്ത്രസാമഗ്രിളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ഈ മാസം 30 ന് മുമ്പായി അപേക്ഷ നല്‍കണം.