ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു

സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന് കീഴിലുളള കോഴിക്കോട് ഐ.സി.ഡി.എസ് അര്‍ബന്‍ ഒന്ന് കാര്യാലയത്തില്‍ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തേക്ക് കരാര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വാഹനം വാടകയ്ക്ക് നല്‍കുന്നതിന് താല്‍പര്യമുളള വാഹന ഉടമകളില്‍ നിന്നും ക്വേട്ടഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു. ടെണ്ടര്‍ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മെയ് 17 ന് രണ്ട് മണി. ഫോണ്‍: 2702523.