അഭിപ്രായം

മനുഷ്യകുലം ആര്‍ജ്ജിച്ച എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളുടെയും അന്തകനായി വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ മാറുമോ?

എന്‍.വി ബാലകൃഷ്ണന്‍ ഭൂമിയില്‍ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിന് കാരണമായിത്തീരുക വൈറസുകളായിരിക്കുമെന്ന് ഒ.വി വിജയന്‍ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ...

Read More »